diamond painting en accessoires kopen?

Regulamin aplikacji Biblia Audio

REGULAMIN APLIKACJI BIBLIAAUDIO
NUMER 1/2017 Z DNIA 30 STYCZNIA 2018 ROKU

§ 1 Słowniczek terminów

Terminom zastosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące
znaczenie:

 1. Aplikacja – narzędzie informatyczne udostępnione przez Usługodawcę, pobierane i instalowane na urządzeniach z odpowiednim systemem obsługującym Aplikację, umożliwiające Klientom korzystanie z Usług i oferujący opisane w Regulaminie funkcjonalności;
 2. Bibliaaudio – artystycznie wykonana, w szczególności przez aktorów oraz muzyków, słowno-muzyczna adaptacja tekstu Biblii Tysiąclecia, udostępniania Klientowi w całości lub odpowiednich częściach (Księgach lub zestawach) do zakupu, zapisu i odsłuchania poprzez Aplikację;
 3. Fragment na Dzień – wyselekcjonowany na każdy dzień fragment Bibliaaudio o długości do 10 minut, odpowiadający rozszerzonej wersji czytania biblijnego na dany dzień z lekcjonarza Kościoła Katolickiego, udostępniany Klientom poprzez Aplikację na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Aplikacji;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
 6. Kody – kody promocyjne umożliwiające obniżenie ceny zakupu Nagrań i Zestawów lub nieodpłatny do nich dostęp;
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Aplikacji w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Klienta w Aplikacji, będący adresem email z którego korzysta Klient lub identyfikatorem portalu społecznościowego;
 9. Nabycie praw – zakup licencji do Zestawu Nagrań, której zakres i warunki określa § 6 Regulaminu;
 10. Nagranie – plik elektroniczny w formacie mp3 stanowiący cyfrowy zapis utworu audio, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Usługodawcy, obejmujący pojedynczy rozdział lub psalm księgi Starego lub Nowego Testamentu, a stanowiący element Zestawu (nabycie praw do Nagrań następuje jedynie w ramach Zestawu obejmującego to Nagranie);
 11. Player – moduł Aplikacji umożliwiający natychmiastowe odsłuchanie Nagrań po ich zakupie;
 12. Pliki cookie („ciasteczka”) – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie;
 13. Profil – dostępny dla Klienta po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) moduł Aplikacji, za pośrednictwem którego Klient wykonuje działania i operacje wskazane w § 3 pkt 2.2 Regulaminu;
 14. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), określający zasady świadczenia Usług przez Usługodawcaa na rzecz Klientów;
 15. Rejestracja – założenie Profilu w Serwisie poprzez podanie: adresu email oraz określenia hasła i akceptację Regulaminu;
 16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą poprzez instalację Aplikacji przez Klienta na jego urządzeniu w celu korzystania z Usług;
 17. Usługi – usługi świadczone Klientom przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji, opisane w § 3 Regulaminu;
 18. Usługodawca – Krzysztof Czeczot, działający pod firmą „OSORNO Krzysztof Czeczot”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8421395365, REGON: 146547857, ul. J.P. Woronicza 33/137, 02 – 640 Warszawa, e-mail: sklep@osorno.pl;
 19. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);
 20. Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.);
 21. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
 22. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.);
 23. Zestaw – składająca się z jednego lub większej liczby Nagrań część Bibliaaudio, udostępniona do nabycia za pośrednictwem Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym poszczególne Zestawy obejmują różne – większe lub mniejsze fragmenty Bibliaaudio i mogą obejmować również tożsame Nagrania.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klienta w zakresie korzystania z Aplikacji, w szczególności zasady i świadczenia Usług drogą elektroniczną, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług przez Klienta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu udostępnionego mu nieodpłatnie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji, a także przed Rejestracją, i akceptacja jego treści.
 3. Rejestracja oraz korzystanie z Aplikacji są bezpłatne, zakup Nagrań i Zestawów wiąże się jednak z obowiązkiem zapłacenia ceny nabycia prawa w zakresie, o którym mowa w § 6 Regulaminu. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego w celu korzystania przez Klienta z Serwisu, operator zapewniający Klientowi połączenie
  internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora. Usługodawca nie ponosi kosztów dostępu do Internetu związanych z korzystaniem przez Klienta z Aplikacji.
 4. Korzystanie przez Klienta z Aplikacji jest całkowicie dobrowolne. Klient może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszej współpracy przy zachowaniu określonej Regulaminem procedury i zażądać usunięcia jego danych ze zbioru danych administrowanego przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwoju Aplikacji oraz oferowania zmian w zakresie świadczonych Usług.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Zakazane jest korzystanie przez Klienta z Aplikacji w celach innych niż dozwolone niniejszym Regulaminem, w szczególności w celach mogących służyć naruszeniu autorskich praw majątkowych do Nagrań, a także dokonaniu czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 8. Zakazane jest korzystanie przez Klienta z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych nieprawdziwych, niepełnych lub Danych Niedozwolonych.
 10. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest:
  1. spełnienie minimalnych warunków technicznych tj. posiadanie aplikacji mobilnej Biblia Audio zainstalowanej na telefonie z systemem operacyjnym Android w wersji 4.4+ lub iOS w wersji 9+ oraz dostępu do sieci Internet,
  2. posiadanie aktywnego Profilu poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji i świadczenie Usługi w trakcie obowiązywania Umowy. Konieczne oraz okresowe przerwy techniczne, w czasie których w Aplikacji wprowadzane będą wymagane zmiany, bądź też mające na celu modernizację lub konserwację Aplikacji, będą w miarę możliwości przeprowadzane w porze nocnej, przy zagwarantowaniu jak najmniejszej uciążliwości dla Klientów. Wstrzymanie świadczenia Usług z powodu wystąpienia okresowej przerwy technicznej, w szczególności, ale nie jedynie, zaistniałej z przyczyn, o których mowa powyżej, nie będzie traktowane jako niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, m.in. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowane siłą wyższą, niezawinionymi usterkami technicznymi, działaniem osób trzecich, jak również niekompatybilnością Aplikacji ze sprzętem Klienta.
 13. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, w tym m.in. zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Aplikacji oraz jej elementy techniczne.

§ 3 Przedmiot świadczonych Usług

 1. Przedmiotem Usług przy wykorzystaniu Aplikacji jest:
  1. dystrybucja praw do Zestawów Nagrań w zakresie określonym w § 6 Regulaminu oraz umożliwienie Klientowi ich odsłuchiwania, a także zapisania Nagrań w urządzeniu docelowym, niezwłocznie po dokonaniu Nabycia praw,
  2. udostępnienie Klientom Fragmentu na Dzień na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
 2. Poprzez instalację Aplikacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Klientowi oraz Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania tej umowy w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy może nastąpić oświadczenie o wypowiedzeniu złożone w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej. Doręczenie wiadomości elektronicznej uważa się za skuteczne w chwili przekazania stosownego protokołu elektronicznego na adres e-mail Klienta podany przez niego przy rejestracji tudzież na adres e-mail Usługodawcy. Doręczenie pisma uważa się za skuteczne na zasadach ogólnych. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Usługodawca usuwa Profil Klienta z Aplikacji.
 4. W przypadku naruszeń Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu Klienta do jego Profilu lub do usunięcia Profilu Klienta z Aplikacji bez względu na to, czy Umowa została wypowiedziana, czy obowiązuje nadal.
 5. Usługodawca realizuje Usługi, o których mowa w pkt 1 powyżej, poprzez udostępnienie w ramach Aplikacji następujących funkcjonalności:
  1. dla wszystkich użytkowników Aplikacji:
   • przeglądanie i wybór Nagrań i Zestawów,
   • powiadomienia dotyczące Nagrań i Zestawów oraz Aplikacji i jej Regulaminu, informacje o projekcie Bibliaaudio, jego partnerach i RegulaminieAplikacji,
   • Logowanie do Aplikacji,
   • Rejestracja Profilu w Aplikacji.
  2. dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Aplikacji:
   • korzystanie z funkcjonalności Fragment na Dzień na zasadach określonych w § 7 Regulaminu,
   • składanie zamówień – nabywanie praw do Zestawów Nagrań oraz ich pobieranie,
   • wykorzystywanie Kodów przy nabywaniu praw do Zestawów Nagrań,
   • korzystanie z modułu „Moje Nagrania” – zawierającego bibliotekę Zestawów Nagrań, do których Klient nabył prawa,
   • korzystanie z Profilu umożliwiającego wylogowanie się, usunięcie pobranych Nagrań z telefonu, wybór opcji dotyczących pobierania plików przez sieć GSM, odzyskanie (ponowne pobranie) wcześniej nabytych Zestawów Nagrań,
   • użytkowanie Playera audio do odsłuchiwania Nagrań i Fragmentów na Dzień.
 6. Klient może bez rejestracji i bez logowania korzystać z Aplikacji w zakresie określonym w pkt 2.1. powyżej.
 7. Warunkiem korzystania z funkcjonalności określonych w pkt 2.2 jest Rejestracja oraz zalogowanie się w Aplikacji.
 8. Dane i informacje zawarte w Aplikacji, w szczególności opisy produktów i ich ceny, są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przyjmuje ofertę składając Zamówienie w sposób określony w dalszych postanowieniach Regulaminu. Do chwili złożenia Zamówienia oferta – w szczególności cena – może w każdej chwili ulec zmianie.

§ 4 Rejestracja, logowanie i Profil Klienta

 1. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Aplikacji opisanych w § 3 pkt. 2.2 Regulaminu jest Rejestracja.
 2. Rejestracja jest dobrowolna i wolna od opłat.
 3. W celu dokonania Rejestracji należy:
  • wypełnić formularz rejestracyjny podając adres e-mail (który stanowić będzie Login) oraz przypisując swojemu Kontu hasło dostępu,
   bądź
  • dokonać zalogowania za pośrednictwem konta Facebook lub konta Google,
   oraz w obydwu powyższych wypadkach:
  • zapoznać się z Regulaminem Portalu i go zaakceptować oraz wyrazić zgodę, o której mowa w § 10 Regulaminu. Klient obowiązany jest do podawania prawdziwych danych.
 4. Po zarejestrowaniu się w Aplikacji kolejne logowania odbywają się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności przy użyciu loginu i hasła dostępu, bądź poprzez konto Facebook lub Google, które zostało wykorzystane do rejestracji.
 5. Indywidualnymi cechami Profilu jest Login i hasło. Klient jest odpowiedzialny za utrzymywanie ich w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Klienta, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki tego zdarzenia. W przypadku utraty hasła lub potrzeby jego zmiany Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem apka@bibliaaudio.pl.

§ 5 Zasady składania i realizacji zamówień oraz nabywania praw do Zestawów Nagrań

 1. Przy pomocy Aplikacji Klient składa zamówienia i dokonuje nabycia praw do Zestawów Nagrań w zakresie określonym w § 6 Regulaminu. Nabycie praw następuje na podstawie umowy zawartej na odległość, drogą elektroniczną. Nabywającym prawo (licencję) jest Klient, a licencjodawcą jest Usługodawca.
 2. Jeżeli Klient jest konsumentem, przysługują mu wszystkie uprawnienia przewidziane stosownymi przepisami, w szczególności Ustawą o Prawach Konsumenta, z zastrzeżeniem zgodnych z ww. Ustawą postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności § 10.
 3. Przedmiotem nabycia są Zestawy Nagrań prezentowanych przez Usługodawcę w Aplikacji, a nie poszczególne Nagrania. Nie jest możliwe nabycie praw do wybranych Nagrań poza Zestawem. Nie jest również możliwe Nabycie praw wyłącznie do części Nagrań wybranego Zestawu, również w przypadku jeśli Klient dokonał już wcześniej nabycia praw do Zestawu obejmującego część Nagrań wchodzących w skład wybranego Zestawu. Nabycie praw do Zestawu obejmującego Nagrania wchodzące w skład innego Zestawu nabytego wcześniej nie uprawnia Klienta do żądania obniżenia ceny Zestawu, zwrotu ceny Zestawu nabytego wcześniej, ani do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia.
 4. Aplikacja prezentuje dostępne do nabycia Zestawy i wchodzące w ich skład Nagrania. Prezentacja każdego Nagrania i Zestawu składa się z nazwy, okładki, ilości dostępnych Nagrań w danym Zestawie, ceny, ikony zakupu „do koszyka”, ikony odsłuchu – umożliwiającej odsłuchanie przykładowego pliku.
 5. Ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Klient może składać zamówienia w Aplikacji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (pod warunkiem dostępności Aplikacji – zob. § 2 pkt 10-12 Regulaminu).
 7. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się w Aplikacji,
  2. dokonać wyboru Zestawu,
  3. kliknąć ikonę „Do koszyka”, znajdującego się przy Zestawie,
  4. wybrać formę płatności,
  5. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 8. Nabycie prawa do Zestawu i wchodzących w jego skład Nagrań skutkuje niezwłocznym przeniesieniem wszystkich nabytych w ramach Zestawu Nagrań do modułu Moje Nagrania (realizacja zamówienia) oraz niezwłocznym spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę, poprzez umożliwienie skorzystania z Playera audio i odsłuchiwania Nagrań w Module Moje Nagrania oraz pobrania Nagrań na urządzenie, na którym zainstalowana jest Aplikacja.

§ 6 Zakres nabywanych praw

 1. Prawa do Aplikacji, Zestawów oraz Nagrań przysługują Usługodawcy oraz jego licencjodawcom.
 2. Usługodawca udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ta pozostaje ważna do momentu odinstalowania Aplikacji lub rozwiązania Umowy przez Klienta bądź do momentu rozwiązania Umowy przez Usługodawcę, w szczególności poprzez zaprzestanie świadczenia Usług.
 3. Na skutek nabycia przez Klienta Zestawu i wchodzących w jego skład Nagrań Usługodawca udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z Nagrań na własny niekomercyjny użytek („Licencja”). Nagrania pobrane przez Klienta mogą być przez wykorzystane przez niego wyłącznie do użytku osobistego w rozumieniu art. 23 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Zestawów i Nagrań wymaga uzyskania zgód i zezwoleń Usługodawcy. Klient akceptuje i zobowiązuje się do tego, że będzie korzystał z Zestawów i Nagrań na własny niekomercyjny użytek, a w szczególności:
  – nie będzie publikował i rozpowszechniał Nagrań w jakiejkolwiek formie,
  – nie będzie udostępniał Nagrań innym osobom ani bezpośrednio, ani z wykorzystaniem jakichkolwiek nośników czy środków komunikacji elektronicznej.Klient ma prawo zapisać kopię Nagrania dowolną ilość razy, na różnych urządzeniach, jednak tylko na użytek własny, tzn. jedynie dla siebie (1 osoba). Kopiowanie lub  rozpowszechnianie Nagrania w inny sposób niż opisany w zdaniu poprzednim, stanowić będzie naruszenie prawa i prowadzić będzie do powstania odpowiedzialności  odszkodowawczej oraz ewentualnie karnej. Powyższe nie stoi na przeszkodzie korzystaniu z pojedynczych Nagrań nabytych przez Klienta przez krąg osób pozostających z nim w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
 4. Autorskie prawa majątkowe do Nagrań oraz prawa do Aplikacji, mimo nabycia określonych wyżej praw przez Klienta, przysługują nadal Usługodawcy. Usługodawca pozostaje podmiotem wyłącznie uprawnionym w tym zakresie pomimo instalacji Aplikacji na urządzeniu Klienta oraz pomimo pobrania Nagrań przez Klienta.
 5. Nazwa Aplikacji, jego elementy, w szczególności logo, koncepcja, treści, grafika podlegają ochronie prawnej i stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Zakazane jest również wykorzystywanie Aplikacji, jej nazwy i innych elementów do celów komercyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz do celów niekomercyjnych.

§ 7 Subskrypcja Fragmentu na Dzień

 1. Funkcjonalność Fragment na Dzień dostępna jest w formie nieodpłatnej subskrypcji dla wszystkich zarejestrowanych i zalogowanych Klientów przez 30 dni od dnia wyrażenia zgody na korzystanie z tej funkcjonalności. Po upływie 30 dniowego okresu klient informowany jest o warunkach dalszego korzystania z tej funkcjonalności.
 2. Klient może uzyskać stały dostęp do funkcjonalności Fragment na Dzień przez płatną miesięczną subskrypcję zgodnie z ceną określoną w Aplikacji.
 3. W przypadku nabycia przez Klienta praw do Zestawu obejmującego dowolną księgę Starego lub Nowego Testamentu, Zestawu obejmującego cały Stary lub cały Nowy Testament, bądź Zestawu obejmującego cały Stary i Nowy Testament, Klient uzyskuje nieodpłatną subskrypcję funkcjonalności Fragment na Dzień na okres jednego roku od dnia zakupu.

§ 8 Formy płatności

 1. Nabycie praw następuje poprzez płatność on-line realizowaną za pośrednictwem operatora, którym jest odpowiednio: na platformie Android – Google Inc., a na platformie iOS – Apple Inc.
 2. Realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

§ 9 Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności funkcjonowania Aplikacji lub wady Nagrania (np. niemożności jego odtworzenia).
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 I.13 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej apka@bibliaaudio.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. dane pozwalające na identyfikację Klienta;
  2. opis przedmiotu reklamacji, tj. zwięzłe przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację (np. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji lub wad Nagrania) oraz związane z tym oczekiwania Klienta.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w możliwie najszybszym czasie, o ile to możliwe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje Klienta na piśmie lub na adres e-mail Klienta.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo oferowanej Usługi i poufność danych, którymi administruje, w zakresie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub innych zakłóceń zaobserwowanych w procesie świadczenia Usługi, chyba że nieprawidłowe działania, przerwy lub zakłócenia wynikają z okoliczności będących następstwem umyślnych działań Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Aplikacji i świadczeniu Usług, przy czym Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania dla Klientów uciążliwości będących następstwem okresowych przerw technicznych.

§ 10 Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta Usługodawcy, wskazane w § 4 pkt 3 Regulaminu, podlegają ochronie prawnej na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 195). Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją zamówień i zawieraniem umów z Klientami jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Klientów – w szczególności adres email Klienta – są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Klientem a Usługodawcą. Podanie tych danych jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi oraz sposób jej rozliczenia – w szczególności rozliczenie dokonywanego poprzez Aplikację nabycia praw do Zestawów oraz subskrypcji Fragmentu na dzień, ustalania warunków i okresów (terminów) korzystania z funkcjonalności Aplikacji, w szczególności Fragmentu na dzień, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia Regulaminu.
 4. Usługodawca może również przetwarzać inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne dla celów świadczenia Usługi drogą elektroniczną, a które mogą służyć do celów reklamy, marketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Klienta wyrażoną w odrębnym oświadczeniu.
 5. Usługodawca przetwarzający dane zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnić, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Klientów, których dotyczą, w zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji Usługi oraz nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Usługodawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, w tym prawa dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich poprawiania (uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania), a także prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach opisanych w ww. Ustawie, w szczególności do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem: apka@bibliaaudio.pl.
 7. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy

Ze względu na fakt, że przedmiotem Umowy jest Nabycie praw do Nagrań, stanowiących treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym, a Nabycie praw oznacza równoczesne spełnienie świadczenia przez Usługodawcę poprzez natychmiastowe umożliwienie odsłuchiwania Nagrań i pobierania ich w Aplikacji, Klient akceptuje i wyraża zgodę na to, że spełnienie świadczenia przez Usługodawcę następuje z chwilą Nabycia praw do Nagrań i przeniesienia ich do modułu Moje Nagrania tj. przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje utratą tego prawa. Brak wyrażenia powyższej zgody uniemożliwia dokonanie zakupu Nagrań w Aplikacji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności jej uzasadniania.
 2. O dokonanych zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje Klientów poprzez powiadomienia Aplikacji oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji po wejściu w życie nowego Regulaminu uzależnione jest od zapoznania się z nim oraz jego akceptacją podczas logowania się przez Klienta do jego Profilu. N Nieezaakceptowanie zmian Regulaminu uniemożliwia zalogowanie do Aplikacji i korzystanie z jej funkcjonalności.
 3. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu przysługuje mu prawo rozwiązania Umowy.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu oznaczonym w powiadomieniu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 6. Wszelkie treści, w szczególności opisy produktów, zamieszczone w Portalu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione na podstawie przepisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwym dla siedziby pozwanego.
newsletter