Posłuchaj rozdziałów, które do tej pory nagraliśmy dzięki Waszemu wsparciu:
Stary Testament

Księga Rodzaju

Nowy Testament

Ewangelia według św. Mateusza (całość)

Ewangelia według św. Mateusza (podział na rozdziały)

Ewangelia według św. Marka (całość)

Ewangelia według św. Marka (podział na rozdziały)

Ewangelia według św. Łukasza (całość)

Ewangelia według św. Łukasza (podział na rozdziały)

Ewangelia według św. Jana (całość)

Dzieje Apostolskie (całość)

 

Dzieje Apostolskie (podział na rozdziały)

Listy Apostolskie

List do Rzymian

Pierwszy list do Koryntian

Drugi list do Koryntian

List do Galatów

List do Efezjan

List do Filipian

List do Kolosan

Pierwszy list do Tesaloniczan

Drugi list do Tesaloniczan

Pierwszy list do Tymoteusza

Drugi list do Tymoteusza

List do Tytusa

List do Filemona

List do Hebrajczyków

List św. Jakuba

Pierwszy list św. Piotra

Drugi list św. Piotra

Pierwszy list św. Jana

Drugi list św. Jana

Trzeci list św. Jana

List św. Judy

Apokalipsa św. Jana (całość)

Apokalipsa św. Jana (podział na rozdziały)