audio bible

Privacy Policy

Privacy Policy of the Audio Bible Online Store

DEFINITIONS

Administrator: „OSORNO MEDIA sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, ul. Zdrojowa 109, 02-927 warszawa NIP: 118-219-25-36 REGON: 383-076-414, kontakt z Administratorem: [email protected];

Dane Osobowe: dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Konto: zbiór informacji przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika Serwisu oraz składanych przez niego zamówień i dokonywanych zakupów, dostępnych po dokonaniu rejestracji w Serwisie w przestrzeni https://bibliaaudio.pl/sklep;

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane: zwane dalej również ”Osobą, której dane dotyczą” – każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z działaniem Serwisu;

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwis: strona internetowa Biblia Audio dostępna pod adresem https://bibliaaudio.pl/sklep. W znaczeniu prawnym jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca przeglądanie treści, zawieranie umów sprzedaży na odległość i dokonywanie płatności za zakupione produkty;

Użytkownik Serwisu: każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca w nim rejestracji lub dokonująca zakupu produktów oferowanych w Serwisie.


PERSONAL DATA CONTROLLER

Administratorem Danych Osobowych Użytkownika Serwisu jest „OSORNO MEDIA sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, ul. Zdrojowa 109, 02-927 warszawa NIP: 118-219-25-36 REGON: 383-076-414

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkownik Serwisu w każdej chwili może skontaktować się z Administratorem pod ww. adresem, jak również mailowo pod adresem [email protected].


GENERAL PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROCESSING BY THE CONTROLLER

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania, np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów. Administrator dba o to, by Dane Osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez wskazany okres, w jakim będzie to niezbędne do realizacji celu.

Przetwarzając Dane Osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla Osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony Danych Osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu Osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.


GROUNDS FOR PROCESSING PERSONAL DATA

Administrator przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w przypadku posiadania jednej z niżej wymienionych podstaw prawnych przewidzianych przepisami RODO, wyłącznie w celach uzasadnionych daną podstawą oraz jedynie zakresie niezbędnym do zrealizowania tych celów.

1. Personal Data necessary for the performance of the contract for the provision of electronic services (Article 6(1)(b) RODO)

Rejestracja w Serwisie oznacza zawarcie z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W wyniku zawarcia tej umowy, dla Użytkownika Serwisu zakładane jest Konto w Serwisie.

W tym przypadku Dane Osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są w celu:

 • establishment of an Account for him in the Service;
 • to provide him with the service of maintaining the Account and guaranteeing its operation to enable him to use the Account and all functionalities available on the Website, including placing orders and paying for them electronically;
 • To resolve technical problems that may arise in connection with the Service User's use of the Account;
 • handling inquiries, requests and complaints in connection with the provision of services electronically;
 • To contact the Service User in matters related to the provision of electronic services to him/her and in matters related to orders placed by him/her through the Account.

2. Personal Data necessary to perform the contract of sale of products offered through the Service (Art. 6 (1) (b) RODO)

W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu składa zamówienie w Serwisie dochodzi między nim a Administratorem do zawarcia umowy sprzedaży produktu. W takiej sytuacji Dane Osobowe Użytkownika Serwisu są przez Administratora przetwarzane w celu:

 • service and fulfillment of a placed order for a product, including for the purpose of delivering the product to the Service User, i.e. the performance of the product sales agreement concluded between him/her and the Administrator;
 • guarantee the operation of payment systems, using which you can pay for the ordered product;
 • complaint handling;
 • handling inquiries and requests related to the concluded product sales contract;
 • To contact the Service User on matters related to the concluded product sales agreement.

3. Personal Data necessary to fulfill legal obligations (Art. 6(1)(c) RODO)

Na tej podstawie Administrator przetwarza Dane Osobowe dla celów rachunkowych i podatkowych, także w celu wystawienia faktury na zakupiony produkt i na potrzeby ewentualnych kontroli.

4. Personal Data necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the Administrator (Article 6(1)(f) RODO)

Na tej podstawie Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika Serwisu wówczas, gdy jest to usprawiedliwione jego uzasadnionymi potrzebami, którymi są:

 • Handling of requests and inquiries made by the Service User and contacting the Service User on matters not directly related to contracts concluded with the Administrator;
 • Investigation of possible claims of the Administrator or defense against claims;
 • Conducting marketing activities by the Administrator, including promotion of its own products and services, and contacting the Service User in this matter, including, with his/her consent, by telephone and email, also in the form of a Newsletter;
 • Organizing contests and events;
 • Monitoring the services provided by the Administrator and improving their quality;
 • Monitoring and performing evaluation and interests of Service Users and matching products and services to their needs;
 • conducting analysis and statistics;
 • To ensure the security of the services provided by the Administrator.

5. Personal Data processed on the basis of consent given by the Service User (Article 6.1.a) RODO).

W każdym innym przypadku podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest uprzednio wyrażona przez Użytkownika Serwisu dobrowolna zgoda, a Dane Osobowe Użytkownika Serwisu wykorzystywane są jedynie w celu i w zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Treść zgody na każdorazową czynność tego wymagającą Administrator przedstawia Użytkownikowi Serwisu do zaakceptowania.

SCOPE OF PERSONAL DATA PROCESSED

1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną z Administratorem w postaci założenia Konta w Serwisie, niezbędne jest podanie przez Użytkownika Serwisu następujących danych:

 • Name, email address and password.

Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe dokonanie rejestracji w Serwisie i założenie Konta.

2. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu oferowanego za pośrednictwem Serwisu, a następnie prawidłowego wykonania umowy, niezbędne jest podanie przez Użytkownika Serwisu następujących danych:

 •  Name, email address and address (street, house number, city, postal code), phone number.

Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe dokonanie zakupu produktu w Serwisie.

3. W celu dokonania zakupu produktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika Serwisu następujących dodatkowych danych:

 • company name, address (street, house number, city, postal code) and tax ID number.

Dla zakupu produktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązek podania powyższych danych wynika z przepisów prawa podatkowego. Bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie zakupu produktu w Serwisie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Administrator prowadzi działania marketingowe obejmujące promocję własnych produktów i usług oraz organizuje konkursy i wydarzenia i w tym celu przetwarza Dane Osobowe podane przez Użytkownika Serwisu przy rejestracji do Serwisu. Jednakże aby móc wysyłać materiały promocyjne (w tym Newslettery) za pośrednictwem poczty elektronicznej Administrator zobowiązany jest pozyskać zgodę Użytkownika Serwisu na otrzymywanie informacji handlowych na telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

Bez wyrażenia wyżej określonej zgody nie będzie możliwe wysyłanie Użytkownikowi Serwisu informacji o nowościach, ofertach i promocjach Biblia Audio (w tym w formie Newslettera).

5. W celu zamówienia Newslettera przez osobę nie będącą zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikiem Serwisu, niezbędne jest podanie następujących danych:

- email address;

oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika Serwisu w celach marketingowych, w tym na przesyłanie za pośrednictwem email m.in. w formie newslettera informacji marketingowych (w tym handlowych) dotyczących Administratora, a także wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych na telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

Bez podania powyższych danych oraz wyrażenia powyższych zgód nie będzie możliwe wysyłanie Użytkownikowi Serwisu informacji o nowościach, ofertach i promocjach Biblia Audio (w tym w formie Newslettera).

6. Za każdym razem gdy Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody Użytkownika Serwisu, jej wyrażenie jest dobrowolne.


RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

W celu realizacji wskazanych wyżej celów, w jakich Administrator przetwarza Dane Osobowe, Administrator udostępnia Dane Osobowe Użytkowników Serwisu następującym podmiotom:

 • entities by means of which the Administrator provides services electronically and through which the conclusion of a sales agreement for products offered through the Service takes place between the Administrator and the Service User, and which support the Administrator in their performance, i.e. (i) the operator of the Biblia Audio Internet Store, which is currently Shoplo Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-189) at 4 C Inflancka St., (ii) banks and payment operators enabling electronic payment for the product ordered through the Service, (iii) entities with whose help the Administrator uses to realize an order placed through the Service, i.e. e.g. courier companies;
 • the Administrator's employees, associates and subcontractors, including entities providing accounting services to the Administrator, marketing services including, but not limited to, preparation of promotional and advertising materials, including newsletters, archiving and document destruction services, legal services, correspondence delivery services or other entities whose services the Administrator uses in the course of its business;
 • to public administration bodies and other public entities, if required by applicable laws, to the extent and for the purposes arising from those laws
 • Google LLC, headquartered in the United States, which provides the Administrator with tools to make statistics and conduct analysis on the Service User's use of the Service.


COOKIES

W ramach działalności Serwisu wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym urządzenia Użytkownika Serwisu (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika Serwisu w przypadku ponownego połączenia z Serwisem.

Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania przez Użytkownika Serwisu z Serwisu, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Serwisu i poprawienie jego funkcjonalności, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań Użytkownika Serwisu, badanie ruchu w ramach Serwisu oraz cele statystyczne.

Pliki cookies pozwalają na wyświetlenie Użytkownikowi Serwisu treści, która może być dla niego bardziej atrakcyjna na podstawie jego dotychczasowych zachowań.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookies mogą też służyć do zbierania informacji w celach handlowych.

Wśród plików cookies, z których korzysta Serwis można wymienić:

 • files that are necessary for the operation of the Service; files belonging to this category may be used, for example, for these purposes, to provide: maintaining the session of the Service User, saving the session state of the Service User, or enabling authorization of the Service User;
 • files that improve the functionality of the Website; files belonging to this category may be used, for example, for these purposes, to enable: restoring the last visited view the next time you log in to the product; restoring the Website User's session, or remembering the last selected product category;
 • files that support activities aimed at improving the Administrator's offer and supporting its marketing activities, files belonging to this category may be used, for example, for the following purposes: monitoring traffic on the website of the Service; collecting anonymous, aggregate statistics and analysis that allow understanding how the Service Users use the website of the Service, which enables the improvement of products offered by the Administrator or researching subscriptions to newsletters.

W celu dokonywania statystyk i analiz dotyczących korzystania przez Użytkownika Serwisu z Serwisu, Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics oferowanego przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu.

Uzyskane przez plik cookies informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika Serwisu z Serwisu są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam są zapisywane.

Więcej informacji na temat sposobów przetwarzania danych w Google Analytics oraz działań podjętych w trosce o ich poufność i bezpieczeństwo można znaleźć w Zasadach Google Analytics dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych dostępnych TUTAJ.

Użytkownik Serwisu, nie chcąc aby pliki cookies były zapisywane w pamięci urządzenia służącego do korzystania z Serwisu, w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.

Administrator zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies, niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiązać się to może z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

Jeśli Użytkownik Serwisu nie dokona zmiany ustawień plików cookies w swojej przeglądarce internetowej i rozpocznie korzystanie z Serwisu klikając „Zgadzam się” lub korzystając z przycisku „X” aby zamknąć okno informujące o wykorzystywaniu przez Administratora plików cookies, będzie to oznaczało, że Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym oraz na wykorzystywanie przez Administratora zapisanych w plikach cookies informacji w celach opisanych powyżej.


PROFILING

Dane Osobowe Użytkowników Serwisu Administrator przetwarza również w sposób zautomatyzowany, w tym może dokonywać profilowania, polegającego na analizie preferencji i zainteresowań Użytkowników Serwisu w celu przedstawiania im dostosowanych do nich ofert. Jednakże takie zautomatyzowane przetwarzanie nie stanowi i nie będzie stanowić wyłącznej podstawy decyzji podejmowanych wobec Osoby, której Dane Osobowe są przetwarzane i nie będzie wywoływać wobec niej skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na nią wpływać, nie jest zatem profilowaniem w rozumieniu art. 22 RODO. W przeciwnym wypadku Administrator zwróci się do Użytkownika Serwisu z prośbą o udzielenie stosownej zgody.


TRANSFER OF PERSONAL DATA OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

Dane Osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku przekazania danych poza teren EOG lub udostępnienia danych poza terenem EOG, Administrator zapewnia, że zastosuje wszelkie odpowiednie środki w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych Osobowych Użytkownika Serwisu oraz, że dane te będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty, które zapewnią ochronę danych adekwatną do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Dane Osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy także do Google LLC w Stanach Zjednoczonych, spełniającego wszystkie wymogi programu Tarcza Prywatności (Privacy Shield), ustanawiającego uznane przez Komisję Europejską ramy zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych przez podmioty z Unii Europejskiej do podmiotów w Stanach Zjednoczonych.


RETENTION PERIOD OF PERSONAL DATA

Dane Osobowe, które Administrator zebrał w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, tj. przez okres w jakim Użytkownik Serwisu korzysta ze swojego Konta w Serwisie, a także po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dane Osobowe, które Administrator zebrał w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu zamówionego przez Użytkownika Serwisu za pośrednictwem Serwisu, przetwarzane są przez okres potrzebny do wykonania umowy i dostarczenia produktu, a także po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a danych niezbędnych do wykonania obowiązków przewidzianych w przepisach prawa: księgowych i podatkowych – do czasu upływu terminów określonych w odpowiednich przepisach.

Jeśli podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do momentu wniesienia przez Osobę, której dane dotyczą ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator, zgodnie z RODO, będzie uprawniony do dalszego przetwarzania Danych Osobowych pomimo wniesionego sprzeciwu.

Dane Osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów lub wydarzeń przetwarzane są przez okres ich trwania i okres niezbędny do dokonania rozliczeń podatkowych oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa.

W każdym przypadku Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora dla celów rachunkowych i podatkowych dane przetwarzane są przez okres wymagany przez przepisy prawa po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika Serwisu przetwarzane będą przez Administratora dopóki Użytkownik Serwisu nie wycofa zgody, chyba że Administrator będzie mógł kontynuować przetwarzanie Danych Osobowych na innej podstawie prawnej.


RIGHTS OF THE PERSON WHOSE PERSONAL DATA IS PROCESSED

Administrator gwarantuje, iż przy przetwarzaniu Danych Osobowych przestrzegane są wszystkie prawa Osób, których dane dotyczą, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z RODO. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może żądać od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowaniausunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Poza tym przysługuje jej prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora jej Danych Osobowych, prawo zażądania ich przeniesienia, a także prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Szczegółowe uprawnienia przysługujące Osobie, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 • The right to obtain confirmation from the Administrator as to whether a person's Personal Data is being processed and, if so, the right to request from the Administrator access to his or her Personal Data and to obtain a copy thereof;
 • The right to request the Administrator to promptly rectify your Personal Data that is inaccurate or to request the completion of incomplete data;
 • The right to request from the Controller the immediate deletion of their Personal Data ("right to be forgotten"). This right is available to the Data Subject, to the extent permitted by the provisions of the RODO, in the following cases:
 • When its Personal Data is no longer necessary for the purposes for which it was collected;
 • when it has withdrawn its consent to the processing of its Personal Data, and there is no other legal basis for its processing;
 •  when she has objected to the processing of her Personal Data and there are no overriding legitimate grounds for the processing or when the objection relates to the processing of Personal Data for direct marketing purposes;
 •  when her personal data was processed unlawfully by the Administrator;
 • when its personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation under Union law or the law of a Member State to which the Administrator is subject;
 • The right to request the Controller to restrict the processing of their Personal Data. The Data Subject has this right in the following cases:
 • when it notices that its Personal Data is inaccurate, in which case it may request the Administrator to restrict the processing of its data for a period of time allowing the Administrator to verify the accuracy of such data;
 •  when its Personal Data is processed unlawfully, and the Data Subject objects to the erasure of its data by the Controller, in which case the Data Subject may request a restriction on its use instead;
 • when the Controller no longer needs to process his or her Personal Data for his or her purposes, but it will be needed by the Data Subject to establish, assert or defend claims;
 • when she raises an objection to the processing of her Personal Data, in which case she may request the Administrator to restrict the processing of her data until it is determined whether the legitimate grounds on the part of the Administrator override the grounds for her objection.

W odniesieniu do tych Danych Osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy oraz gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Osoba, której dane dotyczą może żądać od Administratora przeniesienia swoich Danych Osobowych.


RIGHT TO OBJECT

Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych, w następujących sytuacjach:

 • if the processing of Personal Data is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the Controller or a third party, and the objection is justified by the particular situation faced by the Data Subject. In such a situation, the Controller will cease to process the Personal Data for the aforementioned purposes, unless the Controller demonstrates that, with respect to such Personal Data, there are compelling legitimate grounds for processing that override the interests, rights and freedoms of the Data Subject, or if the Personal Data is necessary for the possible establishment, investigation or defense of claims;
 • if the Personal Data is processed for direct marketing purposes, including being profiled for that purpose. In such a situation, the Administrator will stop processing Personal Data for direct marketing purposes.


THE RIGHT TO WITHDRAW CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

W każdym przypadku, gdy Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie udzielonej zgody, Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę można cofnąć kontaktując się w tej sprawie z Administratorem pisemnie pod adresem „OSORNO MEDIA sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, ul. Zdrojowa 109, 02-927 warszawa NIP: 118-219-25-36 REGON: 383-076-414 lub wysyłając email na adres [email protected] albo korzystając z odnośnika, który każdorazowo zamieszczany będzie w treści wysyłanego przez Administratora emaila lub smsa, jeżeli wysyłanie tego rodzaju korespondencji było przedmiotem zgody.


THE RIGHT TO LODGE A COMPLAINT WITH A SUPERVISORY AUTHORITY

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Basket
  Your shopping cart is emptyContinue shopping
   Calculate Shipping