Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BIBLIA AUDIO

Właścicielem serwisu internetowego Biblia Audio dostępnego pod adresem: https://bibliaaudio.pl/sklep jest OSORNO MEDIA sp. z o.o., NIP: 1182192536, REGON: 383076414, ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, kapitał zakładowy: 9.950,00 zł, e-mail: kontakt@bibliaaudio.pl zwany dalej: Usługodawcą.

Słowniczek:

Gość: Użytkownik Serwisu niezarejestrowany i nieposiadający swojego Konta w Serwisie, będący osobą fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, dokonujący zakupu w Serwisie;

Klient: Użytkownik Serwisu zarejestrowany i posiadający swoje Konto w Serwisie lub mający status Gościa, będący osobą fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, dokonujący zakupu w Serwisie;

Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 10 maja 2018, Dz.U. z 2018, poz. 1025 z późniejszymi zmianami) (dalej „Kodeks Cywilny”);

Konto: zbiór informacji przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika Serwisu oraz składanych przez niego zamówień i dokonywanych zakupów, dostępnych po dokonaniu rejestracji w Serwisie;

Produkty: produkty oferowane przez Usługodawcę do zakupu za pośrednictwem Serwisu, w tym audiobooki czyli nagrania dźwiękowe dostępne na płycie audio albo na innym nośniku plików elektronicznych, np. pendrive (każdy osobno zwany „Produktem”), bądź w formie pliku elektronicznego w formacie mp3 jako plik do pobrania;

Serwis: sklep internetowy Biblia Audio dostępny pod adresem https://bibliaaudio.pl/sklep. W znaczeniu prawnym jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca przeglądanie treści, zawieranie umów sprzedaży na odległość i dokonywanie płatności za zakupione Produkty;

Użytkownik Serwisu: każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca w nim rejestracji lub dokonująca zakupu produktów oferowanych w Serwisie.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika Serwisu, w tym Klienta, a w szczególności zasady korzystania z Serwisu, składania zamówień, dostarczania zamówionych Produktów, oczekiwania na Produkt, uiszczania ceny sprzedaży Produktów oraz uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Przedmiotem działalności Usługodawcy wykonywanej za pomocą Serwisu jest udostępnianie Użytkownikowi Serwisu oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Produktów, w tym: przechowywania, odsłuchiwania i pobierania zamówionych treści multimedialnych w formie cyfrowej.

3. Do korzystania z Serwisu konieczne jest:

a) spełnienie minimalnych warunków technicznych tj. posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome;

b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługi w Serwisie świadczone były w sposób nieprzerwany, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w jego funkcjonowaniu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).

6. Ceny Produktów w Serwisie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu, w szczególności opisy Produktów i ich ceny, stanowią informacje handlowe, nie są natomiast ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta składana jest przez Klienta za pomocą formularza zamówienia i w sposób określony w dalszych postanowieniach Regulaminu.

§ 2 Ochrona danych osobowych Użytkownika Serwisu

Dane osobowe Użytkownika Serwisu podlegają ochronie prawnej. Szczegółowe zasady określające jakie dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Usługodawcę i w jaki sposób oraz jakie prawa przysługują Użytkownikowi w zakresie ochrony jego danych osobowych, jak również zasady dotyczące cookies i profilowania, zostały określone w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego BIBLIAAUDIO, który dostępny jest pod następującym adresem:

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik Serwisu jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Użytkownik Serwisu może bez rejestracji i bez logowania przeglądać strony Serwisu, jak również dokonywać zakupu Produktów jako Gość.

3. Złożenie zamówienia na Produkt może być dokonane przez Użytkownika Serwisu w dwojaki sposób, tj. po uprzednim dokonaniu rejestracji w Serwisie i podaniu niezbędnych danych, zgodnie z postanowieniami § 4 Rejestracja, a następnie zalogowaniu się w Serwisie lub też, jako Gość, tj. bez rejestracji i logowania się w Serwisie.

4. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym m.in. zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Serwisu oraz jego elementy techniczne. Zakazane jest również wykorzystywanie Serwisu, jego nazwy i innych elementów do celów komercyjnych, reklamowych, promocyjnych itp. Nazwa Serwisu, jego elementy, w szczególności logo, koncepcja, treści, grafika podlegają ochronie prawnej i stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

5. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późniejszymi zmianami (dalej „Prawo Autorskie”)).

§ 4 Rejestracja

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i wolna od opłat.

2. W celu rejestracji Użytkownik Serwisu musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, a także przypisać sobie hasło dostępu. Użytkownik Serwisu obowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Akceptacja Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności, po dokładnym zapoznaniu się z nimi, jest niezbędna do założenia Konta w Serwisie.

3. Po wybraniu pola z opisem „Załóż konto” Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość e-mail z linkiem celem potwierdzenia podanego adresu e-mail.

4. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik Serwisu powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.

5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych podczas Rejestracji w Serwisie.

6. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamówienia złożone na rzecz Użytkownika Serwisu za pomocą Konta, na które dokonano logowania posługując się prawidłowym loginem i hasłem.

7. Poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania tej umowy w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez oświadczenie o wypowiedzeniu złożone w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej. Doręczenie wiadomości elektronicznej uważa się za skuteczne w chwili przekazania stosownego protokołu elektronicznego na adres e-mail drugiej Strony (w przypadku Użytkownika Serwisu – adres podany przez niego przy rejestracji lub później zaktualizowany, w przypadku usługodawcy – adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie). Doręczenie pisma uważa się za skuteczne na zasadach ogólnych. Użytkownik Serwisu może też rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta, wybierając pole „Usuń konto”, dostępne w panelu Klient w Serwisie. W takiej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu z chwilą odnotowania przez Serwis żądania Klienta usunięcia Konta.

8. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca usuwa z Serwisu Konto Użytkownika Serwisu.

9. W przypadku naruszeń Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Konta Użytkownika Serwisu. O zablokowaniu Konta Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej zarejestrowany podczas rejestracji w Serwisie lub później zaktualizowany. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem zdania poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem Serwisu w trybie natychmiastowym. W przypadku zablokowania konta Użytkownika Serwisu złożone przez niego niezrealizowane zamówienia zostają anulowane. Jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Usługodawca zwróci Użytkownikowi Serwisu całość zapłaconej kwoty.

§ 5 Zasady składania i realizacji zamówień

1. Przy pomocy Serwisu zawierane są umowy sprzedaży Produktów prezentowanych przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Umowy te zawierane są na odległość, drogą elektroniczną. Kupującym jest Klient, a sprzedającym jest Usługodawca. Klientowi przysługują wszystkie prawa określone w stosownych ustawach o zawieraniu umów na odległość. Jeżeli Klient jest konsumentem, przysługują mu wszystkie prawa określone w stosownych ustawach o ochronie konsumentów.

2. Przedmiotem sprzedaży może być którykolwiek Produkt prezentowany przez Usługodawcę na stronach Serwisu, pod warunkiem jego dostępności.

3. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (pod warunkiem dostępności Serwisu).

4. Klient może złożyć zamówienie w dwojaki sposób, tj. po uprzednim dokonaniu rejestracji w Serwisie i podaniu niezbędnych danych, zgodnie z postanowieniami § 4 Rejestracja, a następnie zalogowaniu się w Serwisie lub też, jako Gość, tj. bez rejestracji i logowania się w Serwisie. W obu wskazanych wyżej przypadkach w celu złożenia zamówienia na Produkt należy:

a) dokonać wyboru Produktu, który ma być przedmiotem zamówienia;

b) wybrać pole „Dodaj do koszyka” znajdujące się przy danym Produkcie;

c) przejść do koszyka i wybrać pole „Zamawiam”;

d) wypełnić stosowny formularz zamówienia obejmujący (i) wskazanie kraju, do którego ma nastąpić dostawa oraz kodu pocztowego miejsca dostawy, (ii) podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, (iii) w przypadku przedmiotów fizycznych wskazanie sposobu dostawy lub zaznaczenie, że produkt zostanie odebrany przez Klienta w sklepie Usługodawcy przy ulicy Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, (iv) wybór formy płatności, (v) wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz – w przypadku przedmiotów fizycznych – adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, (vi) wpisanie danych do faktury, jeżeli są inne niż dane do dostawy Produktu i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, (vii) wybór pola „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

e) w przypadku wybrania opcji płatności z góry, opłacić zamówienie na jeden z dostępnych sposobów płatności.

5. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy składaniu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży danego Produktu.

6. Jeżeli wystąpią niejasności dotyczące przesłanych danych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki.

7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu lub innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub do kontaktu z Klientem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

8. Usługodawcy przysługuje prawo do ograniczenia maksymalnej ilości Produktów objętych jednym zamówieniem Klienta. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Usługodawcy również odnośnie do zamówień już złożonych.

9. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na części.

10. W przypadku braku w magazynie Produktu objętego zamówieniem, Serwis wysyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail informację o tym, czy i w jakich terminach Produkt będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient podejmie decyzję, czy chce otrzymać produkt w późniejszym terminie, czy też rezygnuje z zamówienia.

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Usługodawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Usługodawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). Termin realizacji zostanie uzgodniony z Klientem indywidualnie. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z w/w sposobów częściowej realizacji zamówienia, Usługodawca dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony elektronicznie.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej raz nie odebrał w terminie dostarczanego mu Produktu lub co najmniej raz miał opóźnienie w płatnościach wobec Usługodawcy.

13. Klient może dokonać zmian w przedmiocie zamówienia, w adresie do dostawy, w danych do faktury poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w panelu Klienta lub kontaktując się z Usługodawcą. Zmiany takie dopuszczalne są jedynie do momentu otrzymania przez dane zamówienie statusu „skompletowane”.

§ 6 Formy płatności

1. Serwis umożliwia następujące formy płatności:

a) płatność przy odbiorze (odbiór w sklepie firmy: ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, lub za pobraniem przy wysyłce za pośrednictwem firmy dostarczającej przesyłki);

b) karta kredytowa/płatnicza (poprzez serwisy dotpay.pl, Przelewy24.pl);

c) karta kredytowa/płatnicza (poprzez serwis bluemedia.pl (Blue Media S.A.)):

·Visa;

· Visa Electron;

· MasterCard;

· MasterCard Electronic;

· Maestro;

d) płatności on-line (poprzez serwis dotpay.pl (Dotpay S.A.), PayU.pl (PayU S.A.), PayPal.com (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), Przelewy24.pl lub serwis bluemedia.pl (Blue Media S.A.); Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;

e) przelew zwykły (przedpłata).

2. W przypadku płatności w którejkolwiek z form określonych w pkt d – e powyżej, zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu przelewu na koncie Usługodawcy, a w przypadku płatności kartą kredytową/płatniczą (pkt b – c powyżej) – po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji (zaksięgowanie wpłaty).

3. W razie wyboru płatności przy odbiorze termin odbioru wynosi 7 dni od dnia poinformowania o oczekiwaniu towaru na odbiór. W przypadku niedokonania odbioru w tym terminie, po jego upływie nieopłacone zamówienie jest anulowane.

§ 7 Czas realizacji zamówienia i koszty dostawy

1. W przypadku plików elektronicznych realizacja zamówienia dokonuje się przez umożliwienie przez Usługodawcę zapisu przez Klienta kopii pliku będącego przedmiotem zamówienia (download). Umożliwienie zapisu kopii następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty. Klient ma prawo zapisać kopię dowolną ilość razy, na różnych urządzeniach, jednak tylko na użytek własny, tzn. jedynie dla siebie (1 osoba). Kopiowanie lub rozpowszechnianie utworu w inny sposób niż opisany w zdaniu poprzednim, stanowić będzie naruszenie prawa i prowadzić będzie do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej oraz ewentualnie karnej.

2. W przypadku dostawy przedmiotów fizycznych, termin nadania przesyłki Produktu zamówionego przez Klienta nie przekracza 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na Produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową.

3. Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z przyczyn wykraczających poza sferę jego wpływu – tj. np. z przyczyn leżących po stronie dostawców, przewoźników lub z powodu wydarzeń siły wyższej – jest on uprawniony do odstąpienia od umowy za jednoczesnym zwrotem ewentualnie uiszczonych przez Klienta płatności, jednak bez dalszych zobowiązań (np. bez zobowiązania do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań, bez zobowiązania do dostawy towaru zastępczego itp.). Odstąpienie dokonuje się przez złożenie, w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia wobec Klienta.

4. Usługodawca ma prawo do wstrzymania realizacji lub do anulowania zamówienia w przypadku nieotrzymania pełnych danych Klienta lub w przypadku podejrzenia co do ich prawdziwości.

5. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze, Klient ma obowiązek zwrócić Usługodawcy wszelkie koszty związane z transportem i ze zwrotem przesyłki.

6. Koszty dostawy podane są na stronie internetowej Serwisu. Zobacz KOSZTY DOSTAWY.

§ 8 Własność intelektualna

1. Produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu mogą stanowić przedmiot ochrony prawnej zgodnie z Prawem Autorskim (w szczególności audiobooki).

2. Klient ma prawo korzystać z nabytego Produktu wyłącznie na zasadach określonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności Prawo Autorskie.

3. Klient zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Serwisu Produktów osobom trzecim, a także zobowiązuje się nie powielać Produktu oraz nie rozpowszechniać i nie wykorzystywać Produktu, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w zakresie wykraczającym poza ramy dozwolonego użytku utworu lub w inny sposób niezgodny z zakresem praw przysługujących Klientowi na mocy przepisów Prawa Autorskiego.

4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach praw autorskich i pokrewnych do Produktu nabytego przez Klienta, Usługodawca może wezwać Klienta do usunięcia skutków naruszeń na koszt Klienta. W przypadku niedostosowania się Klienta do wezwania Usługodawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, Usługodawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia praw do Produktu.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta (rękojmia), jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową sprzedaży.

2. Konsument nabywający produkt ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami dotyczącymi rękojmi określonymi w Kodeksie Cywilnym.

3. Warunkiem koniecznym, aby Usługodawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie reklamowanego Produktu na adres korespondencyjny Usługodawcy: ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, wraz z dowodem zakupu i opisem stwierdzonej przez Klienta niezgodności Produktu z umową sprzedaży (opisem usterki).

4. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Usługodawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub usunięcia wady produktu, Klient uprawniony będzie do odstąpienia od umowy a Usługodawca zwróci zapłaconą przez Klienta cenę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Usługodawca nie udziela dodatkowej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

2. W przypadku Produktu objętego gwarancją producenta lub dystrybutora, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Usługodawca jest jedynie pośrednikiem przekazującym reklamację. (Klient według swego wyboru może zgłosić się też bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego); lub

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy (Usługodawcy) z tytułu rękojmi – w tym wypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 11 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Niezależnie od uprawnień określonych w § 9 i 10 Regulaminu – jednak z zastrzeżeniem § 11 pkt 9 poniżej – Konsument, który zawarł umowę z Usługodawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem jednak:

a) kosztów dodatkowych, jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Usługodawcę;

b) kosztów związanych z bezpośrednim zwrotem rzeczy tj. kosztów odesłania towaru, który to zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając wobec Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy – w formie pisemnej, wysyłając je na adres OSORNO MEDIA sp. z o.o., ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, lub przesyłając maila na adres mailowy: sklep@osorno.pl

3. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta.

4. Usługodawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Forma zwrotu płatności zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. W przypadku odbioru osobistego zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku zwrotu płatności za transakcję dokonaną kartą płatniczą Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Zwracane Produkty muszą być kompletne, nieuszkodzone i w oryginalnym opakowaniu, w stanie wskazującym na korzystanie z nich w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje, jeżeli przedmiotem zamówienia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu i jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również, jeżeli przedmiotem zamówienia są treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym (download plików audio).

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności ich uzasadniania.

2. O dokonanych zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje Użytkowników Serwisu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem oznaczonym w ogłoszeniu na stronie internetowej Serwisu lub z dniem przesłania informacji na adres e-mail podany przez Użytkownika Serwisu.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu, jak również z innych przyczyn.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Serwisu oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym używanym przez Użytkownika Serwisu.

5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na tym urządzeniu, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późniejszymi zmianami) oraz Prawa Autorskiego.

7. Wszelkie treści, w szczególności opisy Produktów, zamieszczone w Serwisie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione na podstawie przepisów Prawa Autorskiego lub ustawy Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późniejszymi zmianami).

8. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem Serwisu niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwym dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin sprzedaży “zakupy na telefon” w sklepie BIBLIA AUDIO

§ 1 Informacje o sprzedającym

1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest przedsiębiorca: Krzysztof Czeczot, działający pod firmą OSORNO MEDIA sp. z o.o., NIP: 1182192536, REGON: 383076414, ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, kapitał zakładowy: 9.950,00 zł, zwany dalej: Usługodawcą.

2. Sprzedaż na odległość przez telefon prowadzi sklep należący do OSORNO MEDIA sp. z o.o., działający pod marką: „Biblia Audio” zlokalizowany na terenie Polski.

§ 2 Informacje dla Konsumentów

1. Prawa przysługujące Konsumentom z tytułu umowy z Usługodawcą zawartej na odległość przez telefon (dalej jako: Umowa) określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Konsumentom Towarów dostępnych w sklepach Biblia Audio na odległość przez telefon.

3. Za Konsumenta, zgodnie z art.221 Kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konsumenci dokonujący zakupów na odległość składają zamówienia telefonicznie w sklepie Biblia Audio.

5. Przedmiotem sprzedaży realizowanej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są wyłącznie fabrycznie nowe produkty. Po stronie Usługodawcy, ciąży obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości w działaniu Towarów zakupionych na zasadach określonych w Regulaminie Konsument może złożyć reklamację, zgodnie z procedurą określoną w punkcie V Regulaminu.

7. Usługodawca rozpatruje reklamacje Konsumentów zgodnie z procedurą określoną w punkcie V Regulaminu.

§ 3 Składanie zamówień i zawieranie umów

Realizacja Zakupów na telefon objęta jest zasadami i regułami prawnymi, dotyczącymi ” Sprzedaży na odległość”.

a. Konsument kontaktuje się telefonicznie z sklepem Usługodawcy.

b. Warunkiem połączenia z pracownikiem Usługodawcy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dostępnego na stronie https://bibliaaudio.pl/sklep lub odsłuchania nagrania przed połączeniem z pracownikiem.

c. Pracownik udziela Konsumentowi informacji o cenie towarów, którymi zainteresowany jest Konsument, weryfikuje ich dostępność, przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.

d. Po uzgodnieniu treści zamówienia pracownik informuje o całkowitym koszcie zakupów.

e. Pracownik weryfikuje koszty dostarczenia zamawianych Towarów, zgodnie z Cennikiem usług transportowych obowiązującym w sklepie Biblia Audio, w oparciu o adres wskazany przez Konsumenta.

f. Pracownik weryfikuje kompletność złożonego przez Konsumenta zamówienia, wypowiadając następującą kwestię: „Potwierdzam złożenie zamówienia na wskazane Towary X za łączną cenę X zł oraz na ich dostawę pod wskazany adres X za cenę X zł. Łączna cena towarów i koszt ich dostawy to X zł”¹.

g. Konsument potwierdza zamówienie, składa ewentualne zastrzeżenia, prosi o uzupełnienie zamówienia albo rezygnuje z jego realizacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia zamówienia, należy powtórzyć etap weryfikacji kompletności złożonego zamówienia określony w lit.f).

h. Pracownik informuje Konsumenta, że potwierdzenie zawarcia umowy (Faktura VAT lub paragon) zostanie mu doręczone wraz z zamówionym towarem przez dostawcę oraz, że płatność za zamówione Towary i dostawę odbywa się w momencie odbioru towaru po złożeniu przez Konsumenta podpisu pod dokumentem potwierdzającym odbiór zamówienia.

i. Pracownik informuje o dostępnych sposobach płatności u dostawcy (gotówka, karta płatnicza) i uzgadnia z Konsumentem dogodny dla niego sposób płatności.

j. Po przybyciu Dostawcy do miejsca wskazanego przez Konsumenta zgodnie z lit. e) przed dokonaniem zapłaty za zamówiony towar, Konsument otrzymuje od dostawcy: Fakturę VAT lub paragon, Regulamin wraz załącznikiem Odstąpienie od umowy.

k. Konsument płaci za zamówione towary oraz transport w momencie odbioru towarów.

§ 4 Czas realizacji zamówienia i warunki dostaw

1. Z chwilą złożenia zamówienia zostaje ono przyjęte do realizacji.

2. Maksymalny czas realizacji i dostawy zamówienia złożonego przez Konsumenta uzgadniany jest podczas składania zamówienia.

3. Usługi transportowe Towarów zakupionych przez Konsumenta na zasadach określonych w Regulaminie realizuje firma transportowa sklepu Biblia Audio. Warunki realizacji dostawy określone są w Warunkach Świadczenia Usług Transportowych. Koszty dostawy podane są na stronie internetowej Serwisu. Zobacz KOSZTY DOSTAWY.

4. Z chwilą odbioru towaru przez Konsumenta, Dostawca przekazuje Konsumentowi:

a. Fakturę VAT lub paragon fiskalny.

b. Regulamin Sprzedaży “Zakupy na telefon” wraz z formularzem Odstąpienia od umowy.

5. Jeżeli wady lub nieprawidłowości w przesyłce (braki, uszkodzenia, niezgodność z zamówieniem) zostały dostrzeżone po sporządzeniu i podpisaniu przez Konsumenta protokołu, Konsument jest obowiązany niezwłocznie poinformować (osobiście lub telefonicznie) o tym fakcie sklep Usługodawcy.

§ 5 Reklamacje

1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta (rękojmia), jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową sprzedaży.

2. Konsument nabywający produkt ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami dotyczącymi rękojmi określonymi w Kodeksie Cywilnym.

3. Warunkiem koniecznym, aby Usługodawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie reklamowanego Produktu na adres korespondencyjny Usługodawcy: ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, wraz z dowodem zakupu i opisem stwierdzonej przez Klienta niezgodności Produktu z umową sprzedaży (opisem usterki).

4. W protokole reklamacyjnym, sporządzanym przez pracownika przyjmującego reklamacje, Konsument wskazuje dostrzeżone wady i nieprawidłowości zakupionych Towarów, precyzuje oczekiwany sposób załatwienia reklamacji (możliwe sposoby załatwienia reklamacji wskazane zostały w pkt. V.5) niniejszego Regulaminu).

5. Usługodawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnienia przysługujące Konsumentowi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz.121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827).

§ 6 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na zasadach określonych Regulaminem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru ostatniego towaru, jego partii lub części.

4. Odstąpienia od umowy dokonuje się poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i który doręczany jest Konsumentowi przy odbiorze zamówienia.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać dokonane w formie pisemnej i wysłane na adres sklepu Biblia Audio, w którym Konsument złożył zamówienie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail na stronie https://bibliaaudio.pl/sklep.

6. Do zachowania wskazanego w pkt. VI. 1 terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w punkcie VI.6 Usługodawca przesyła Konsumentowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub elektroniczny potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy we wskazany powyżej sposób umowę uważa się za niezawartą.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem wyżej wskazanego terminu.

10. Usługodawca zwraca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, na które składają się cena towaru oraz koszty jego dostarczenia.

11. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.

12. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych przez Konsumenta Towarów.

13. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży Usługodawca nie ponosi kosztów zwrotu (odesłania) zakupionych przez Konsumenta Towarów.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości zakupionych Towarów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób sprzeczny z ich charakterem, cechami i funkcjami.

§ 7 Ochrona danych osobowych oraz pozostałe postanowienia

1. Administratorem danych osobowych Konsumenta, podanych w związku z zawarciem Umowy, jest OSORNO MEDIA sp. z o.o., NIP: 1182192536, REGON: 383076414, ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, kapitał zakładowy: 9.950,00 zł, (dalej jako „Administrator”).

2. Dane osobowe podane przez Konsumenta w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu wykonania Umowy na warunkach opisanych w Regulaminie. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

Dane osobowe Konsumenta będą przechowywane przez czas trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

Konsumentowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W wyżej wymienionych sytuacjach zapytania należy kierować na adres iod@bibliaaudio.pl

Podanie danych osobowych w związku z zawarciem Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zawartej Umowy.

Dane osobowe Konsumenta zostaną przekazane firmie transportowej (w ramach stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych) świadczącej usługi transportowe Towarów zakupionych przez Konsumenta w sklepie Biblia Audio.

§ 8 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

¹„x” – oznacza wartość zmienną, odnoszącą się do niezależnie do każdego elementu konkretnego zamówienia

Załącznik nr 1 Wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy , w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

…………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

OSORNO MEDIA sp. z o.o.,

ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa,

NIP: 1182192536, REGON: 383076414,

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

……………………………………………..

podpis konsumenta

  TWÓJ KOSZYK
  Twój koszyk jest pustyKontynuuj zakupy
  DODAJ DO SWOJEGO ZAMÓWIENIA
  • ZESTAW: STARY I NOWY TESTAMENT + BIBLIA AUDIO KIDS NA CD - Prezentowy Pendrive Czarny + Niebieski
   349,00 +Add
  • ZESTAW: STARY I NOWY TESTAMENT + BIBLIA AUDIO KIDS NA CD - CD BOX
   349,00 +Add
  • ZESTAW: STARY I NOWY TESTAMENT + BIBLIA AUDIO KIDS + APLIKACJA - Pendrive + roczny dostęp do Aplikacji
   349,00 +Add
  • T-SHIRT PRODUCENTA - XL, damska
   25,00 +Add
   Calculate Shipping