Regulamin

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU „BIBLIA AUDIO superprodukcja”

(dalej: „Regulamin”)

Niniejszy Regulamin dotyczy projektu „BIBLIA AUDIO superprodukcja”, realizowanego pod adresem: www.bibliaaudio.pl

1. Podmiot prowadzący zbiórkę społeczną  (Projektodawca/Zbierający)

Projektodawcą/Zbierającym – odpowiedzialnym za realizację niżej opisanego projektu  jest Krzysztof Czeczot, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OSORNO Krzysztof Czeczot, z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 26/37, NIP: 842-139-53-65, Regon: 146547875. http://www.osorno.pl/, e-mail: krzysztof@bibliaaudio.pl

2. Podmiot wspierający zbiórkę społeczną (Wspierający)                                                                                                                                                                                  

Wspierającym jest osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wspiera finansowo w sposób dobrowolny Projekt określony w niniejszym Regulaminie.

3. Cel zbiórki społecznej

Celem zbiórki jest pozyskanie funduszy na realizację projektu „BIBLIA AUDIO superprodukcja”.

4. Projekt finansowany z zebranych środków

Przedmiotem projektu słuchowisko – udźwiękowiona wersja Biblii, tzn. Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (audiobook w postaci plików mp3, rozmiar plików: Nowy Testament – ok. 20 godzin nagrania, Stary Testament – ok. 90 godzin nagrania). Ścieżka dźwiękowa utworu składać się będzie z tekstu czytanego, z muzyki i z dźwiękowych efektów specjalnych. Realizacja utworu odbędzie się z udziałem profesjonalnych, półprofesjonalnych oraz nieprofesjonalnych aktorów, muzyków i innych artystów oraz uczestników projektu. Powstały utwór udostępniany będzie bezpłatnie na stronie „www.bibliaaudio.pl” oraz dodatkowo na stronach partnerów projektu.

5. Przewidywany czas trwania zbiórki

Przewidywany czas trwania zbiórki pod adresem: http://www.osorno.pl/ to okres jednego dwóch lat liczony od 01.04.2017 lub do zebrania kwoty 993883,58 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy).  Po upływie tego terminu pozyskane środki zostaną przez Projektodawcę/Zbierającego niezwłocznie użyte na pokrycie kosztów produkcji BIBLII AUDIO superprodukcji.

Pozyskiwanie funduszy na realizację projektu odbywać się będzie ponadto z innych źródeł,  tj mecenatu sponsorskiego, sprzedaży płyt, pendrive’ów, koszulek oraz licencji do utworu BIBLIA AUDIO superprodukcja, a także z środków pozyskiwanych od koproducentów.

6.     Zakres i sposób realizacji projektu „BIBLIA AUDIO superprodukcja

Na realizację całej BIBLII AUDIO superprodukcji potrzebna jest kwota w wysokości 1.910.000,00 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy złotych); Zebrana kwota na dzień 31.03.2017 roku wynosi 916116,42 (dziewięćset szesnaście tysięcy sto szesnaście złotych i 45/100 groszy). Kwota zebranych pieniędzy aktualizowana będzie w trybie miesięczny, do 10 – go dnia każdego miesiąca, od miesiąca maja 2017 począwszy, na stronie głównej www.bibliaaudio.pl.

Projekt realizowany będzie etapami, przy czym zrealizowany już został Nowy Testament, oraz Pięcioksiąg Mojżeszowy. Zgromadzone środki pozwalają zrealizować Księgi Historyczne do Pierwszej Księgi Królewskiej. Następne części BIBLIA AUDIO powstawać będą w miarę pozyskiwania kolejnych środków. Ponadto zebrane kwoty będą w części przeznaczane na utrzymanie infrastruktury strony www.bibliaaudio.pl oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą całego projektu BIBLIA AUDIO superprodukcja. O stanie aktualnie zebranych środków oraz o przebiegu prac nad projektem Projektodawca/Zbierający będzie na bieżąco informował na stronie projektu (www.bibliaaudio.pl)

7. Przewidywany czas realizacji projektu

Pod warunkiem zgromadzenia wszystkich środków określonych w punkcie 5, zakończenie realizacji projektu (całego Starego i Nowego Testamentu) przewidywane jest na 22 grudnia 2017 roku.

Przeznaczenie zebranych środków w przypadku zebrania kwoty wyższej niż konieczna do realizacji całego projektu.

W przypadku zebrania kwoty wyższej niż 1.910.000 złotych środki finansowe zostaną wykorzystane do promocji strony bibliaaudio.pl oraz na nagranie dodatkowych minut muzyki w wykonaniu filharmoników. 

8. Kwalifikacja prawna płatności dokonywanych przez Wspierających

Wspierający będzie mógł dokonać wpłaty na rachunek bankowy Projektodawcy/Zbierającego określonej przez siebie kwoty poprzez serwis płatności internetowej PayU, do którego będzie on przekierowywany z adresu www.bibliaaudio.pl oraz przez wpłatę darowizn na konto projektu podane na stronie projektu. Korzystający z serwisu PayU akceptuje regulamin płatności operatora serwisu PayU.pl. Poprzez dokonanie wpłaty w serwisie płatności internetowej PayU Wspierający zawiera umowę z właścicielem serwisu PayU.pl (Usługodawcą), tj. z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej „PayU”). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego- zob. postanowienia regulaminu serwisu PayU.pl. Kwalifikacja prawna relacji umownych zachodzących pomiędzy Wspierającym a Usługodawcą oraz pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą/Zbierającym na obecnym etapie rozwoju orzecznictwa polskich sądów i doktryny prawniczej nie jest jednoznaczna. W ocenie Projektodawcy/ Zbierającego umowy te noszą znamiona darowizny (nieodpłatne, jednostronne świadczenie)). Taka kwalifikacja prawna i podatkowa relacji umownych zachodzących między Wspierającym a Projektodawcą/Zbierającym oraz realizacja zbiórki określonej niniejszym Regulaminem jest zgodna z Interpretacją Indywidulaną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 marca 2016 r. sygn. IPPB2/4515-164/15-2/AF, wydaną na rzecz Projektodawcy/Zbierającego. Bez względu na konkretną kwalifikację prawną Wspierającym przysługują niżej opisane uprawnienia. 

9. Uprawnienia Wspierających

Wspierający ma prawo do otrzymywania rzetelnych i aktualnych informacji o środkach zgromadzonych na rzecz projektu oraz o przebiegu prac nad projektem. Informacje te będą zamieszczane na stronie projektu (www.bibliaaudio.pl). Wspierający ma również prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe Wspierającego i w jaki sposób przetwarzane są przez Usługodawcę i Projektodawcę/Zbierającego (zob. poniżej pkt. 10 – Ochrona danych osobowych).

10. Brak prawa do odstąpienia od umowy

W przypadku, jeżeli Wspierający jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, tzn. jeżeli wpłata dokonywana na rzecz projektu nie jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wspierającego, Wspierającemu zasadniczo przysługują prawa określone w Ustawie z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta – w tym prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym w w/w ustawie. Jednakże z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy zawieranej na odległość jest usługa świadczona przez serwis PayU.pl, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą całkowitego wykonania usługi, tj. Pozytywnej Autoryzacji Płatności Elektronicznej, po której nastąpiła Akceptacja Płatności, stanowiącej zaciągnięcie przez PayU zobowiązania do udostępnienia Partnerowi na Rachunku Rozliczeniowym kwoty Płatności Elektronicznej. Prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu płatności reguluje regulamin serwisu PayU.pl.    

11. Ochrona danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Wspierających w zakresie niezbędnym do realizacji i pełnego rozliczenia projektu (w tym rozliczenia z organami skarbowymi). Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest OSORNO Krzysztof Czeczot, adres: Aleje Ujazdowskie 26/37 00 – 478 Warszawa , e-mail: krzysztof@bibliaaudio.pl oraz działająca w imieniu Projektodawcy na podstawie stosownych umów firma Mediafun Maciej Budzich Kwiatowa 23/62 02-539 Warszawa, maciek@bibliaaudio.pl 

Usługodawca oraz Projektodawca/Zbierający mogą przetwarzać dane osobowe Wspierającego podane przy rejestracji do serwisu PayU, tj. w szczególności następujące dane: a) imię i nazwisko; b) numer PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; c) adres zameldowania; d) adres zamieszkania; e) adres do korespondencji; f) adres poczty elektronicznej; g) numer rachunku bankowego.

Usługodawca oraz Projektodawca/Zbierający mogą ponadto przetwarzać dane osobowe charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników / Wspierających z usług serwisu PayU(dane eksploatacyjne) a w szczególności: a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika (Login), b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Wspierający; c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług serwisu PayU.

Dane osobowe Użytkowników / Wspierających są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celach marketingowych. Użytkownicy / Wspierający mają prawo do informacji nt. zakresu ich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę lub Projektodawcę/Zbierającego a w przypadku błędów w przetwarzanych danych osobowych – do żądania ich poprawienia. 

Usługodawca oraz Projektodawca/Zbierający mogą powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników / Wspierających innym podmiotom, stosownie do treści art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Ponadto Projektodawca/Zbierający może przetwarzać adresy e-mail Wspierających w ramach usługi Newsletter OSORNO KRZYSZTOF CZECZOT zgodnie z regulaminem Newslelttera OSORNO KRZYSZTOF CZECZOT umieszczonym na stronie http://www.osorno.pl/.

12. Korzystanie z plików BIBLIA AUDIO superprodukcja

Korzystanie z plików dźwiękowych zamieszczonych na stronie www.bibliaaudio.pl <http://www.bibliaaudio.pl> lub w innych oficjalnych kanałach dystrybucji prowadzonych przez OSORNO Krzysztof Czeczot lub przez podmioty do tego działania wynajęte na podstawie stosownych umów, jest bezpłatne TYLKO NA WŁASNY UŻYTEK OSOBISTY, tj. dla osób fizycznych, które korzystając z plików BIBLIA AUDIO superprodukcja nie używają ich do czerpania w sposób bezpośredni lub pośredni korzyści ekonomicznych. Poza w/w przypadkiem korzystanie z plików BIBLIA AUDIO superprodukcja, w szczególności umieszczanie plików na stronach internetowych, używanie ich w przestrzeni publicznej bez wiedzy i zgody Producenta jest zabronione.