Regulamin

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU BIBLIA AUDIO superprodukcja

(dalej: „Regulamin”)

Niniejszy Regulamin dotyczy projektu „Bibliaaudio – Cyfrowy Pomnik Chrześcijaństwa”, realizowanego w ramach serwisu Wspieram.to. Zawiera on regulacje szczegółowe, uzupełniające lub modyfikujące postanowienia regulaminu serwisu Wspieram.to. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Szczegółowym Projektu „Bibliaaudio” zastosowanie znajduje ogólny Regulamin korzystania z serwisu Wspieram.to oraz przepisy, do których regulamin ten odsyła.

1.Podmiot prowadzący zbiórkę crowdfundingową (Projektodawca)

Projektodawcą – odpowiedzialnym za realizację niżej opisanego projektu oraz za wydanie nagród Wspierającym – jest Krzysztof Czeczot, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „OSORNO” Krzysztof Czeczot, z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 26, NIP: 842-139-53-65, Regon: 146547875. http://www.osorno.pl/, e-mail: jadwiga@osorno.pl

2. Cel zbiórki crowdfundingowej

Celem zbiórki jest pozyskanie funduszy na realizację projektu „Bibliaaudio”.

3. Projekt finansowany z zebranych środków

Przedmiotem projektu słuchowisko – udźwiękowiona wersja Biblii, tzn. Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (audiobook w postaci plików mp3, rozmiar plików: Nowy Testament – ok. 20 godzin nagrania, Stary Testament – ok. 90 godzin nagrania). Ścieżka dźwiękowa utworu składać się będzie z tekstu czytanego, z muzyki i z dźwiękowych efektów specjalnych. Realizacja utworu odbędzie się z udziałem profesjonalnych, półprofesjonalnych oraz nieprofesjonalnych aktorów, muzyków i innych artystów oraz uczestników projektu. Powstały utwór udostępniany będzie bezpłatnie na stronie „bibliaaudio.pl” oraz dodatkowo w innym miejscach na www.

4. Przewidywany czas trwania zbiórki

Przewidywany czas trwania zbiórki to okres do dnia 15.12.2016 r. w ramach serwisu Wspieram.to. Po upływie tego terminu pozyskane środki zostaną przekazane przez serwis Wspieram.to do dyspozycji Projektodawcy – pod warunkiem zebrania kwoty w wysokości co najmniej 576 700 zł. Środki te zostaną przez Projektodawcę niezwłocznie użyte na pokrycie kosztów produkcji Bibliiaudio. W przypadku niepowodzenia zbiórki – tj. w przypadku niezebrania kwoty w wysokości co najmniej 576.700 zł – zebrane środki zostaną zwrócone Wspierającym w sposób opisany w regulaminie serwisu Wspieram.to.

Pozyskiwanie funduszy na realizację projektu odbywać się będzie ponadto z innych źródeł, poza serwisem Wspieram.to. Czas trwania tych zbiórek jest niezależny od czasu trwania zbiórki realizowanej przez serwis Wspieram.to.

5. Zakres i sposób realizacji projektu „Bibliaaudio”

Zakres realizacji projektu uzależniony będzie od zebranej kwoty. Na realizację całej Biblii potrzebna będzie kwota w przewidywanej wysokości 1.910.000 zł. Projekt realizowany będzie etapami, przy czym minimalnym progiem była kwota 200.000 zł na realizację Nowego Testamentu. Ten etap zbiórki został pomyślnie zakończony zebraniem w/w kwoty 200 tys. zł na realizację Nowego Testamentu. Kolejne etapy (Księgi i Rozdziały Starego Testamentu) realizowane będą stopniowo, w miarę pozyskiwania kolejnych środków. W zależności od zebranej kwoty jest zatem możliwe częściowe zrealizowanie projektu w taki sposób, że powstanie Nowy Testament oraz niektóre Księgi Starego Testamentu. O poszczególnych etapach i progach finansowych projektu, o stanie aktualnie zebranych środków oraz o przebiegu prac nad projektem Projektodawca będzie na bieżąco informował na stronie internetowej projektu (https://wspieram.to/bibliaaudio2 lub http://bibliaaudio.pl/).

6. Przewidywany czas realizacji projektu

Pod warunkiem zgromadzenia wystarczających środków, zakończenie realizacji projektu (całego Starego i Nowego Testamentu) przewidywane jest na Święta Bożego Narodzenia 2017 roku. Realizacja Nowego Testamentu powinna zakończyć się przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w lipcu 2016 roku. Ukończenie kolejnych istotnych etapów projektu przewidywane jest na Boże Narodzenie 2016 roku, a następnie na Wielkanoc 2017 roku. Szczegóły opisywane będą na w/w stronie internetowej projektu.

7. Przeznaczenie zebranych środków w przypadku zebrania kwoty wyższej niż konieczna do realizacji całego projektu lub danego etapu (por. pkt. 5 powyżej)

W przypadku zebrania kwoty wyższej niż kwota potrzebna na realizację danego etapu, nadwyżka przeznaczona zostanie na realizację kolejnego etapu lub na cele określone w zdaniu następnym. W przypadku zebrania kwoty wyższej niż 1.910.000 zł, czyli wyższej niż kwota potrzebna na realizację całego projektu, nadwyżka zostanie przeznaczona na promocję projektu bibliaaudio.pl (w tym np. na koncerty plenerowe), na sfinansowanie nagrań dodatkowych minut muzyki w wykonaniu filharmoników oraz – w przypadku zebrania odpowiednio wysokiej nadwyżki – na sfinansowanie nagrań dźwięków plenerowych w Izraelu. Szczegóły opisywane będą na w/w stronie internetowej projektu.

8. Kwalifikacja prawna płatności dokonywanych przez Wspierających

Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie Wspieram.to, Wspierający zawiera umowę z właścicielem serwisu (Usługodawcą), tj. z Grupą Wspieram.to Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie – zob. postanowienia regulaminu serwisu Wspieram.to. Kwalifikacja prawna relacji umownych zachodzących pomiędzy Wspierającym a Usługodawcą oraz pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą na obecnym etapie rozwoju orzecznictwa polskich sądów i doktryny prawniczej nie jest jednoznaczna. Umowy te noszą częściowo znamiona darowizny (nieodpłatne, jednostronne świadczenie), a częściowo dochodzi do wymiany świadczeń (Wspierający otrzymuje nagrodę). Bez względu na konkretną kwalifikację prawną Wspierającym przysługują niżej opisane uprawnienia.

9 Uprawnienia Wspierających

  1. Prawo do otrzymania nagrody

W przypadku wpłaty określonej kwoty odpowiadającej określonej nagrodzie (lub nagrodom), Wspierający otrzyma wybraną przez siebie nagrodę (lub nagrody) w terminie określonym w regulaminie serwisu Wspieram.to. W przypadku, gdyby nagroda nie została wydana na czas lub gdyby okazała się wadliwa, Wspierającemu przysługuje prawo do złożenia stosownej reklamacji pisemnie na adres pocztowy Projektodawcy lub e-mailem na adres e-mail Projektodawcy, wskazane powyżej w pkt. 1 Regulaminu. W przypadku gdyby reklamacja nie została rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący Wspierającego, Wspierający może wnieść pozew przeciwko Projektodawcy do sądu właściwego dla siedziby Projektodawcy, tj. do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście.

a) Prawo do otrzymania potwierdzenia wpłaty

w sposób określony w Regulaminie serwisu Wspieram.to.

b) Prawo do otrzymywania informacji o projekcie i gromadzonych środkach

Wspierający ma prawo do otrzymywania rzetelnych i aktualnych (aktualizowanych codziennie) informacji o środkach zgromadzonych na rzecz projektu oraz o przebiegu prac nad projektem. Informacje te będą zamieszczane na stronie projektu (https://wspieram.to/bibliaaudio). Wspierający ma również prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe Wspierającego i w jaki sposób przetwarzane są przez Usługodawcę i Projektodawcę (zob. poniżej pkt. 10 – Ochrona danych osobowych).

c) Brak prawa do odstąpienia od umowy

W przypadku jeżeli Wspierający jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, tzn. jeżeli wpłata dokonywana na rzecz projektu nie jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wspierającego, Wspierającemu zasadniczo przysługują prawa określone w Ustawie z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta – w tym prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym w w/w ustawie. Jednakże z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy zawieranej na odległość jest usługa świadczona przez serwis Wspieram.to, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą całkowitego wykonania usługi, tj. z chwilą przypisania otrzymanej przez Wspieram.to płatności do projektu Bibilaaudio. W praktyce oznacza to, że prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu płatności nie przysługuje Wspierającemu.

  10. Ochrona danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Wspierających w zakresie niezbędnym do realizacji i pełnego rozliczenia projektu (w tym rozliczenia z organami skarbowymi). Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest p. Marcin Galicki, adres: ul. Cyfrowa 6, 71-741 Szczecin, e-mail: marcin@wspieram.to

Usługodawca oraz Projektodawca mogą przetwarzać dane osobowe Wspierającego podane przy rejestracji do serwisu Wspieram.to, tj. w szczególności następujące dane: a) imię i nazwisko; b) numer PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; c) adres zameldowania; d) adres zamieszkania; e) adres do korespondencji; f) adres poczty elektronicznej; g) numer rachunku bankowego.

Usługodawca oraz Projektodawca mogą ponadto przetwarzać dane osobowe charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników / Wspierających z usług serwisu Wspieram.to (dane eksploatacyjne) a w szczególności: a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika (Login), b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Wspierający; c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług serwisu Wspieram.to.

Dane osobowe Użytkowników / Wspierających są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celach marketingowych. Użytkownicy / Wspierający mają prawo do informacji nt. zakresu ich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę lub Projektodawcę, a w przypadku błędów w przetwarzanych danych osobowych – do żądania ich poprawienia.

Usługodawca oraz Projektodawca mogą powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników / Wspierających innym podmiotom, stosownie do treści art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.