diamond painting en accessoires kopen?

Konkursy

§ 1. Postanowienia ogólne.

a) Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady konkursu pod nazwą „Ulubiony werset z Księgi Psalmów”.
b) Organizatorem konkursu jest Osorno Krzysztof Czeczot prowadzący markę Biblia Audio.
c) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
d) Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
e) Konkurs trwa od 30.01.2021, od publikacji posta konkursowego i trwa do 6.02.2021, do godz. 23:59.
f) Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu „Biblia Audio superprodukcja” na Facebooku (www.facebook.com/bibliaaudiopl)

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

a) Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
b) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
c) Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3. Zadanie Konkursowe.

a) Zadanie konkursowe zostanie opublikowane 30.01.2021.
b) Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać konto Facebook i za jego pośrednictwem należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe w 2-3 zdaniach. Osoba, której komentarz zbierze najwięcej reakcji do czasu zakończenia konkursu (patrz wyżej), wygrywa.
c) Lista laureatów wyłonionych spośród odpowiedzi konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na post konkursowy zostanie ogłoszona w terminie 3 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania odpowiedzi konkursowych. Laureat ma 7 dni na przesłanie danych korespondencyjnych na wskazany przez Organizatora adres mailowy lu wiadomości prywatnej na stronie Organizatora. W razie niedopełnienia tego obowiązku, nagroda w konkursie przepada.
d) Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako udzielenie odpowiedzi konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.

§ 4. Nagrody w Konkursie.
W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a)
I. miejsce CD BOX SINT
II. i III. miejsce kod do aplikacji na SINT

Organizator zastrzega sobie prawo do poszerzenia grona zwycięzców.

Sponsorem nagrody jest Organizator.

b) Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5. Reklamacje.

a) Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu mailowo na adres: kontakt@bibliaaudio.pl.
b) W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania.
c) Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
d) Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Dane osobowe.

a) Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
b) Uczestnik wyraża zgodę na podanie imienia i nazwiska/nicku/nazwy przypisanej do konta Facebook w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe.

a) Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook. Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
b) Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie bibliaaudio.pl/konkursy
c) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
d) Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

newsletter